Thư viện
BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2023-2024

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 9 NĂM 2023

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 9 NĂM 2023

KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 29/09/2023, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ban hành Kế hoạch số 66/KH-ĐHCNMĐ về việc đảm bảo chất lượng nội bộ năm học 2023-2024

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 10 NĂM 2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 10 NĂM 2022

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023

BÁO CÁO BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2022-2023

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI (ĐGN) 02 CTĐ NGÀNH LUẬT KINH TẾ VÀ DƯỢC HỌC

Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) 02 CTĐT trình độ đại học ngành Luật Kinh tế và ngành Dược học

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 8/2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 8/2022

Đăng ký xét tuyển