Thư viện
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 7/2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 7/2022

QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

Quy trình cấp bảng điểm học tập trong quá trình học tại Trường

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, sinh viên...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Dược học của Khoa Khoa học sức khỏe năm 2022.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, sinh viên...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế của Khoa Kinh tế - Luật năm 2022.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI GHÉP LỚP CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI GHÉP LỚP CÁC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỪNG TỔ CHỨC THI KỲ THI PHỤ

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT