Thư viện
KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 10 NĂM 2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 10 NĂM 2022

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI (ĐGN) 02 CTĐ NGÀNH LUẬT KINH TẾ VÀ DƯỢC HỌC

Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) 02 CTĐT trình độ đại học ngành Luật Kinh tế và ngành Dược học

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 8/2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 8/2022

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC

Quy định Quản lý và Tổ chức đánh giá kết quả người học được ban hành lần 2 kèm theo Quyết định số 85/QĐ-ĐHCNMĐ, ngày 04/07/2022.

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 7/2022

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO THÁNG 7/2022

QUY TRÌNH PHÚC KHẢO

QUY TRÌNH PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

QUY TRÌNH CẤP BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

Quy trình cấp bảng điểm học tập trong quá trình học tại Trường

Đăng ký xét tuyển