Thư viện
DANH SÁCH ĐƠN KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT KHÔNG HỢP LỆ THÁNG 12/2020

Sinh viên có tên trong danh sách đơn không hợp lệ thì không được dự thi kỳ thi phụ tháng 12/2020. Nếu sinh viên có thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7.

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN LÝ THUYẾT THÁNG 12/2020

Sinh viên không tham gia được kỳ thi phụ trong trường hợp có lý do chính đáng phải nộp đơn hoãn thi về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước khi thi. Nếu các trường hợp đột xuất thì phải nợp đơn hoãn thi chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thi. Nếu các trường hợp vắng thi kỳ thi phụ không có lý do và nộp đơn hoãn thi không đúng quy định thì sẽ học lại học phần đó.

QUY TRÌNH VỀ VIỆC CẤP BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

QUY TRÌNH VỀ VIỆC CẤP BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI PHỤ THÁNG 06/2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Đăng ký xét tuyển