Thư viện
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 29/09/2023, Trường Đại học Công nghệ Miền Đông ban hành Kế hoạch số 66/KH-ĐHCNMĐ về việc đảm bảo chất lượng nội bộ năm học 2023-2024

KHẢO SÁT SƠ BỘ ĐỂ PHỤC VỤ CHO ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NGOÀI (ĐGN) 02 CTĐ NGÀNH LUẬT KINH TẾ VÀ DƯỢC HỌC

Khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông để phục vụ cho đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài (ĐGN) 02 CTĐT trình độ đại học ngành Luật Kinh tế và ngành Dược học

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC HỌC NĂM 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, sinh viên...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Dược học của Khoa Khoa học sức khỏe năm 2022.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NGÀNH LUẬT KINH TẾ NĂM 2022

Kính gửi toàn thể các thầy cô, sinh viên...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế của Khoa Kinh tế - Luật năm 2022.

Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT ngưỡng chất lượng đầu vào ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề năm 2021

Quyết định 2667/QĐ-BGDĐT ngưỡng chất lượng đầu vào ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề năm 2021

Công văn 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng

Công văn 774/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng

Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT chuẩn chương trình đào tạo giáo dục đại học

Thông tư Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Đăng ký xét tuyển