Thư viện
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 153/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 154/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 155/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định hoạt động khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ MẪU PHIẾU KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 156/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành bộ mẫu phiếu khảo sát các bên liên quan về các hoạt động của Nhà trường

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Miền Đông đã ký Quyết định số 157/QĐ-ĐHCNMĐ ngày 22 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành Quy định về việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần tại Trường Đại học Công Nghệ Miền Đông

Quy định tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến

Thi kết thúc học phần theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến

Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT