Thư viện

Ban Giám hiệu

 

 

Hiệu trưởng      

PGS.TS. Phạm Văn Song             

 

Tel: +84919128686

Email: song.pv@mit.vn        

 

 

 

Lý lịch khoa học (PDF 1.61MB)

 

 

 

 

                                  

Phó hiệu trưởng      

TS. Vũ Thị Phương Anh             

 

Tel: +84936086863

Email: anhvtp@nhg.vn         

   


Phó hiệu trưởng

     

TS. Nguyễn Đình Chiến             

 

Tel: +84903943117

Email: chien.nd@mit.vn       

 

 

   

 

 

 

 

Đăng ký xét tuyển