Thư viện

Thông báo về mức học phí năm học 2018 - 2019

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        MIỀN ĐÔNG                     

Số: 37/TB-ĐHCNMĐ                                 Đồng Nai, ngày 20 tháng 07 năm 2018

                                  THÔNG BÁO

                   V/v học phí năm học 2018-2019

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Miền Đông thông báo về học phí năm học 2018-2019 như sau:

  1. Mức thu học phí

STT

Nội dung

Số tiền

 

I.Hệ chính quy tập trung:

 

1

Đại học ngành Dược

945.000 đồng/tín chỉ

2

Đại học các ngành Quản lý công nghiệp, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quan hệ công chúng

370.000 đồng /tín chỉ

3

Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

670.000 đồng/tín chỉ

4

Giáo dục thể chất, giáo dục Quốc phòng

250.000 đồng /tín chỉ

 

II. Hệ chính quy liên thông:

 

5

Học phí liên thông từ Trung cấp lên Đại học Dược hệ Chính quy

15.000.000 đồng/học kỳ

6

Học phí liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Dược hệ Chính quy

15.000.000 đồng/học kỳ

  1. Chính sách giảm học phí

- Con lit sĩ: gim 50% hc phí.

- Con thương binh, bnh binh và người hưởng chính sách như thương – bnh binh: gim 20% hc phí.

- Sinh viên có anh ch em hc chung; là m con, cha con hc chung; v hoc chng hc chung: gim 15% hc phí cho mi người.

- Sinh viên m côi cha mẹ; mt cha hoc m có s h nghèo không quá 30 tui: gim 30% hc phí.

- Sinh viên là công an hoàn thành nghĩa vụ; sinh viên là con b đội, con công an ti ngũ, con công an hưu trí, con cựu chiến binh: gim 15% hc phí.

- Sinh viên đăng kí hc theo nhóm bn cùng trường trung hc ph thông (từ 03 người trở lên): gim 10 % hc phí/mi sinh viên.

- Đối vi sinh viên hc 2 ngành song song: gim 30% hc phí ca ngành hc có mc hc phí thp hơn.

- Các trường hp được hưởng nhiu chế độ gim thì s ly mc gim cao hơn để gim.

                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                             (Đã ký)

 

                                       NGND. GS.TS. Trương Giang Long

Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển