Thư viện

Thông báo xét tuyển Đại học Chính quy 2018 (Học bạ & THPT Quốc gia)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Số:  11B /TB-ĐHCNMĐ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                

 Đồng Nai, ngày 11  tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

                                         NĂM 2018 

                                      MÃ TRƯỜNG: DMD  

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018 

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc Bổ túc văn hóa THPT (BTVH) năm 2018 trở về trước (không giới hạn tuổi).

 2. Điều kiện xét tuyển

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018:

+ Tốt nghiệp THPT

+ Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Hội đồng tuyển sinh Đại học Công nghệ Miền Đông quy định, cụ thể:

- Ngành Dược học: 15,5 điểm

- Ngành Luật kinh tế: 15,0 điểm

- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: 15,0 điểm

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 15,0 điểm

- Ngành Kỹ thuật xây dựng: 15,0 điểm

- Ngành Kinh doanh quốc tế: 15,0 điểm

- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường: 15,0 điểm

- Ngành Quản lý đất đai: 15,0 điểm

- Ngành Quan hệ công chúng: 15,0 điểm

- Ngành Quản lý Công nghiệp: 15,0 điểm

Lưu ý: Mức điểm trên đã bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng và khu vực

- Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ: Thí sinh chọn 01 trong 03 phương thức sau:

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên .

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)]/3

*Xét tuyển học bạ lớp 10, lớp 11,  lớp 12 theo tổ hợp 03 môn:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Tổng điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

Điểm xét trúng tuyển = [Điểm TB môn 1 + Điểm TB môn 2 + Điểm TB môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)] /3

- Điểm TB môn 1 = (TB cả năm lớp 10 môn 1 + TB cả năm lớp 11 môn 1 + TB cả năm lớp 12 môn 1)/3

- Điểm TB môn 2 = (TB cả năm lớp 10 môn 2 + TB cả năm lớp 11 môn 2 + TB cả năm lớp 12 môn 2)/3

- Điểm TB môn 3 = (TB cả năm lớp 10 môn 3 + TB cả năm lớp 11 môn 3 + TB cả năm lớp 12 môn 3)/3

* Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm:

+ Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

+ Điểm trung bình chung  cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên.

3. Các ngành và tổ hợp môn xét tuyển
Thí sinh chọn 1 trong các tổ hợp môn sau đây để tham gia xét tuyển: 

 

STT

 

NGÀNH

 

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP MÔN XÉT

TUYỂN BẰNG HỌC BẠ

TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN BẰNG

ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA

1

Dược học     

7720201

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Hóa,Sinh (B00)
-Toán, Hóa, Anh (D07)
-Toán, Hóa, Văn (C02)

2

Công nghệ kỹ thuật

 ô tô

7510205

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Công nghệ  
-Toán, Lý, Tin
-Toán, Công nghệ, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)

-Toán, Hóa, Anh (D07)
-Toán, Lý, Sinh (A02)

3

Ngôn ngữ Anh

7220201

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin

-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)

4

Kỹ thuật xây dựng

7580201

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Công nghệ

-Toán, Lý, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Sinh (A02)
-Toán, Lý, Anh (A01)

-Toán, Lý, Văn (C01)

 

 

5

 

Luật kinh tế

7380107

-Văn, Sử, Địa
-Văn, Sử, Công nghệ
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, GDCD, Công nghệ

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Văn, Anh, Địa (D15)

6

Kinh doanh quốc tế

7340120

-Toán, Lý, GDCD
-Toán, GDCD, Anh
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Địa, Tin

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Văn, Địa (C04)

7

Quan hệ công chúng

7320108

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Sử, Địa
-Văn, Sử, Địa
-Toán, GDCD,Tin

-Toán, Văn, Anh (D01)
-Toán, Anh, Địa (D10)
-Văn, Anh, Sử (D14)
-Văn, Anh, Địa (D15)

8

Quản lý

đất đai

7850103

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Tin
-Toán, Địa, Sinh
-Toán, Địa, Công nghệ

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

9

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Lý,Tin
-Toán, Tin, Công nghệ

-Toán, Lý, Hóa (A00)
-Toán, Lý, Anh  (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

10

 

Quản lý công nghiệp

7510601

-Toán, Lý, GDCD
-Toán, Tin, Địa
-Toán, Tin, Công nghệ
-Toán, Tin, GDCD

-Toán, Lý, Hóa  (A00)
-Toán, Lý, Anh (A01)
-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Văn, Anh (D01)

11

Thú y

7640101

-Toán, Hóa, GDCD
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Địa
-Toán, Hoá, Tin

-Toán, Hóa, Sinh (B00)
-Toán, Hóa, Địa(A06)
-Toán, Sinh, Địa (B02)
-Toán, Hóa, Văn (C02)

4. Hồ sơ xét tuyển 

       - Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu (Tải mẫu đăng ký tại cuối thông báo này)

      - Bản photo có chứng thực học bạ THPT, BTVH (hoặc bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

      - Bản photo có chứng thực bằng tốt nghiệp THPT, BTVH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có thể sử dụng bản photo kèm bản gốc để đối chiếu, không cần chứng thực).

      - 04 ảnh cỡ 3x4 (thời gian chụp đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

      - 02 bì thư (dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

      - Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

5. Hình thức đăng ký xét tuyển:

       + Xét tuyển trực tiếp tại trường.

       + Chuyển phát nhanh qua bưu điện.

       + Xét tuyển trực tuyến.

6. Thời gian xét tuyển:

Đợt xét tuyển

Ngày công bố kết quả

Ghi chú

Đợt 1:  02/05/2018- 30/06/2018

30/06/2018

Áp dụng cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT năm 2017 trở về trước.

Đợt 2:  01/07/2018- 15/07/2018

15/07/2018

Áp dụng cho đối tượng tốt nghiệp THPT năm 2018 và các năm trước.

Đợt 3:  15/07/2018 - 30/07 /2018

30/07/2018

Đợt 4:  01/08/2018 – 15/08/2018

15/08/2018

Đợt 5:  15/08/2018 -31/08/2018

31/08/2018

Đợt 6:  01/09/2018-  15/09/2018

15/09/2018

Đợt 7: 16/09 /2018-  30/09/2018

30/09/2018

Đợt 8: 01/10/2018 – 15/10/2018

15/10/2018

Đợt 9: 16/10/2018 – 31/10/2018

31/10/2018

 

 - Nhận hồ sơ vào tất cả các ngày trong tuần (Kể cả thứ bảy và chủ nhật).

- Danh sách thí sinh trúng tuyển được cập nhật trên website: www.mut.edu.vn và giấy báo nhập học được gửi tới địa chỉ của thí sinh.

5. Chế độ học bổng

       - Học bổng bán phần năm thứ I: giảm 50% học phí và miễn phí kí túc xá.

Sinh viên cần đảm bảo các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp THPT;

- Điểm học bạ nhóm môn xét tuyển đạt trung bình ≥ 7.0, học bạ năm lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên hoặc điểm thi THPT quốc gia (sau khi cộng điểm ưu tiên) nhóm môn xét tuyển đạt ≥18 điểm/3 môn.

 * LIÊN HỆ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

- Trụ sở chính: Nút giao đường cao tốc - quốc lộ 1A, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (Cách ngã ba Dầu Giây 1 km về phía Bắc).  

- ĐT: (02513) 772 668 – 772 669.

- Cơ sở tại TP. Biên Hòa: Số 1475 (Số cũ 400), Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Đối diện Nhà thờ Phúc Hải, gần chợ Tân Phong).  

- ĐT: (02513) 917361.

Website: www.mut.edu.vn        /          Email: tuyensinhmut@gmail.com

                        HOTLINE: 0981.767.568

 

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- HĐQT (B/c);

- Các Phó HT (P/h);                                                                                     (Đã ký)

- Các Khoa, Phòng, Ban;

- Tổ Website;

- Lưu TCHC; VT                                                                       NGND.Thiếu tướng. GS.TS.

                                                                                Trương Giang Long

 

 

Tập tin đính kèm
Tags:
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Đăng ký xét tuyển
Fanpage MIT
Youtube MIT