Thư viện
QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-ĐHCNMĐ V/V CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-ĐHCNMĐ V/V CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1 - CHÍNH QUY

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1 - CHÍNH QUY

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1 - 21DH01CLT2

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1 - 21DH01CLT2

KẾT QUẢ THI KTHP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 2_21DH01CLT2

KẾT QUẢ THI KTHP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 2_21DH01CLT2

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1_CQ

KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 1_CQ

DANH SÁCH DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 13_8_2022

DANH SÁCH DỰ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA 13_8_2022

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA TẠO ĐIỀU KIỆN CHO SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2022

Đăng ký xét tuyển