Thư viện
Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ô tô điện và di chuyển thông minh"

Hội thảo khoa học và triển lãm "Ô tô điện và di chuyển thông minh"

Hội thảo về Mô hình toán trong biến đổi khí hậu và môi trường

Hội thảo là diễn đàn khoa học dành cho các nhà toán học và các nhà chuyên môn, nhà quản lý ứng dụng mô hình hoá toán học chia sẻ các ý tưởng, phương pháp và kết quả mới về lĩnh vực mô hình hoá toán học trong biến đổi khí hậu và môi trường.

Đăng ký xét tuyển