Giải pháp xây dựng nền tài chính số dựa trên AI và Big Data