Thư viện
QUY ĐỊNH HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ (Quyết định số 148/QĐ-ĐHCNMĐ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2023)

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH (Quyết định số 149/QĐ-ĐHCNMĐ ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2023)

QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI TÍN CHỈ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (Quyết định số 126/QĐ-ĐHCNMĐ ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2023)

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT (Quyết định số 118/QĐ-ĐHCNMĐ ban hành ngày 07 tháng 7 năm 2023)

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG (BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 114/QĐ-ĐHCNMĐ NGÀY 01/7/2023)

Quyết định ban hành Quy định về đào tạo Chương trình môn học Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

Quyết định ban hành Quy định tạm thời học phần tốt nghiệp trình độ đại học, liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Đăng ký xét tuyển