Thư viện
THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH CHO SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH CHO SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2023

THÔNG BÁO (SỐ 2) GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐỢT 1 NĂM 2023

THÔNG BÁO (SỐ 2) GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH LUẬT KINH TẾ ĐỢT 1 NĂM 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC THÁNG 4

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG TIN HỌC THÁNG 4

KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 04 NĂM 2023

KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 04 NĂM 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ THÁNG 5 NĂM 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA KỲ THI CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ THÁNG 5 NĂM 2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA KỸ NĂNG TIN HỌC ĐỢT 04/2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA KỸ NĂNG TIN HỌC ĐỢT 04/2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 05/2023

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ ĐỢT 05/2023

Đăng ký xét tuyển