HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. PHẠM VĂN SONG

Tel: +84919128686

Email: song.pv@mit.vn

Lý lịch khoa học – Vietnamese

phó hiệu trưởng

THS. LƯU PHƯỚC DŨNG

Email: dunglp@mit.vn

Lý lịch khoa học – Vietnamese

TS. NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Email: chiennd@mit.vn

THS. NGUYỄN THANH HÙNG

Email: hungnt@mit.vn