HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Họ tên Chức vụ
Ông Đỗ Mạnh Cường Chủ tịch
Ông Hoàng Quốc Việt Phó Chủ tịch
Ông Hồng Quốc Bình Thành viên Thư ký
Ông Phạm Văn Song Thành viên
Ông Đào Quang Huy Thành viên
Ông Nguyễn Lê Trung Anh Thành viên
Bà Trần Thị Diệu Huyền Thành viên