Giới thiệu chung

Kế Toán có nhiệm vụ ghi chép, tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình hoạt động tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và công ty tư nhân. Đây là một bộ phận quan trọng của lĩnh vực quản lý kinh tế. Từ quản lý trên địa bàn của từng đơn vị, cơ quan, công ty đến quản lý toàn bộ nền kinh tế. Từ khái niệm Kế Toán, chúng ta có thể nhận định rằng mục đích của Kế Toán là sự hình thành và biến động của tài sản.

Mã ngành

7340114

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán giải tích
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh Tổng quát 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Kinh tế vĩ mô
  Tự chọn 1/2 môn
 • Văn hoá doanh nghiệp
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Xác suất thống kê
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Tài chính tiền tệ
 • Marketing căn bản
 • Thuế
 • Quản trị học
 • Nguyên lý kế toán
 • Nguyên lý thống kê
 • Chủ thể kinh doanh
 • Quản trị doanh nghiệp
 • Luật và Chuẩn mực kế toán
 • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Thanh toán quốc tế
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Thiết lập & thẩm định DAĐT
 • Thị trường chứng khoán
 • Kế toán tài chính 1
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Kế toán tài chính 2
 • Tin học ứng dụng ngành kế toán 1
 • Kế toán ngân hàng
 • Hệ thống thông tin kế toán
  Tự chọn 1/2 môn
 • Kinh tế lượng
 • Kinh tế quốc tế
 • Tiếng Anh chuyên ngành kế toán
 • Kế toán tài chính 3
 • Kế toán quản trị
 • Kế toán hành chính sự nghiệp
  Tự chọn 1/2 môn
 • Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
 • Kế toán quốc tế
 • Thực hành chứng từ sổ sách KBT
 • Kế toán chi phí
 • Tin học ứng dụng ngành kế toán 2
 • Kiểm toán
  Tự chọn 1/2 môn
 • Kế toán thuế
 • Tổ chức công tác kế toán
 • Thực tập và khoá luận tốt nghiệp KT
  Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp học thay thế 5 học phần thuộc kiến thức chuyên sâu sau:
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Thị trường bất động sản
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Nguyên lý thực hành bảo hiểm
 • Kiểm toán chuyên sâu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Kế toán bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.