Giới thiệu chung

Luật Kinh tế (tiếng Anh là Economic Law) là ngành học được thiết kế theo chương trình để cung cấp cho sinh viên các kiến thức từ đại cương đến nâng cao về các khái niệm, hiểu biết và các thể chế nguyên tắc hay quy tắc làm nền tảng để theo đuổi trật tự kinh tế thương mại, là hệ thống các quy phạm pháp Luật được nhà nước ban hành để theo dõi và quản lý những phát sinh trong các mối quan hệ kinh doanh giữa các chủ thể với nhau.

Mã ngành

7380107

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Tâm lý học đại cương
 • Kinh tế vi mô
 • Lý luận về nhà nước và pháp luật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Logic học đại cương
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Kinh tế vĩ mô
 • Luật Hiến pháp
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng viết và trình bày

Tự chọn 2/3 môn

 • Xã hội học đại cương
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • Xác suất thống kê
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • Những vấn đề cơ bản Luật Dân sự
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • “Đường lối quốc phòng và an ninh của
 • Đảng Cộng sản Việt Nam”
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Luật học so sánh
 • Tiếng Anh Tổng quát 2
 • Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
 • Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
 • Luật Hành chính
 • Luật Thương mại 1
 • Luật Hôn nhân và gia đình
 • Kỹ năng phỏng vấn xin việc
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Soạn thảo văn bản pháp luật
 • Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Luật Hình sự
 • Luật Tố tụng dân sự
 • Luật Thương mại 2
 • Công pháp quốc tế
 • Kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
 • Luật Tố tụng hình sự
 • Tư pháp quốc tế
 • Luật Thuế
 • Luật Sở hữu trí tuệ
 • Luật Lao động
 • Luật Ngân hàng
 • Luật Đất đai
 • Luật Thương mại quốc tế

Tự chọn 4/9 môn

 • Luật Môi trường
 • Luật các tổ chức quốc tế
 • Pháp luật về thương mại điện tử
 • Luật Tài chính
 • Pháp luật về xuất nhập khẩu
 • Luật về chứng khoán & thị trường chứng khoán
 • Luật Kinh doanh bảo hiểm
 • Luật Kinh doanh bất động sản
 • Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng
 • Luật Đầu tư
 • Luật Cạnh tranh
 • Khóa luận tốt nghiệp hoặc học phần thay thế

Chọn 2 môn tự chọn chuyên ngành chưa học

 • Báo cáo thực tập-LKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Luật kinh tế bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.