Giới thiệu chung

Fintech là sự kết hợp giữa hai lĩnh vực tài chính và công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đã làm cho các dịch vụ tài chính trở nên linh hoạt và thuận tiện hơn, phù hợp hơn với các doanh nghiệp và cá nhân trong các ngành như ngân hàng, thanh toán, hợp đồng và đầu tư, cho vay, huy động vốn cộng đồng. Fintech cũng bao gồm các khía cạnh mà bạn có thể đã nghe nói đến như chuỗi khối, dữ liệu lớn và tiền ảo Bitcoin.

Mã ngành

7340205

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C01 (Toán, Văn, Lý)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán giải tích
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • GDTC 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán kinh tế
 • Tiếng Anh tổng quát 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • GDTC 2
 • Kinh tế vĩ mô
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Xác suất thống kê
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Nguyên lý kế toán
 • Marketing căn bản
 • Tài chính tiền tệ
 • Quản trị học
 • Pháp luật về chủ thể kinh doanh
 • Công nghệ tài chính căn bản
 • Nhập môn lập trình
 • Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính
 • Lập trình Python
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý
 • Nghệ thuật lãnh đạo
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Thương mại điện tử Fintech
 • Tiền số và công nghệ Blockchain
 • Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong Fintech
 • Quản trị công nghệ
 • Tiếng Anh chuyên ngành Fintech
 • Phát triển hệ thống thương mại điện tử
 • An toàn bảo mật thông tin
 • Kế toán quản trị
 • Đầu tư tài chính
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Phân tích tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị ngân hàng thương mại
 • Kiểm toán
 • Kế toán tài chính
 • Phát triển ứng dụng trên di động
 • Quản trị rủi ro tài chính
 • Thị trường chứng khóan
 • Quản trị bán hàng
 • Đổi mới sáng tại tài chính
 • Khoá luận tốt nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Fintech (Công nghệ tài chính) bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.