Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh vừa có Quyết định số 03/QĐ-KĐCLV ngày 22/01/2020 về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Miền Đông và công nhận Trường Đại học Công nghệ Miền Đông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện tại điều 46, Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.