Giới thiệu chung

Kinh Doanh Quốc Tế là một giao dịch kinh doanh diễn ra giữa các quốc gia nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của các công ty, cá nhân và tổ chức kinh tế. Đây là giao dịch giữa các quốc gia với nhau, là một lĩnh vực kinh doanh năng động, toàn cầu và cung cấp sự hiểu biết chung về quản lý kinh doanh, chiến thuật và chiến lược kinh doanh xuyên biên giới.

Mã ngành

7340120

tổ hợp môn

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)

C00 (Văn, Sử, Địa)

D01 (Toán, Văn, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Toán cao cấp A1
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Tiếng Anh 1
 • Kinh tế vi mô
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Pháp luật đại cương
 • Toán cao cấp A2
 • Tiếng Anh 2
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Kinh tế vĩ mô

• Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
• Tư tưởng Hồ Chí Minh
• Phương pháp nghiên cứu khoa học
• Xác suất thống kê
• Tài chính tiền tệ
• Marketing căn bản
• Nguyên lý kế toán
• Kinh tế lượng
• Quản trị học
• Thống kê kinh doanh
• Thương mại điện tử
• Quản trị tài chính

 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị cung ứng
 • Anh văn chuyên ngành 1
 • Pháp luật kinh tế
 • Quản trị thương hiệu
 • Luật thương mại quốc tế
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị chất lượng
 • Tiếng Anh chuyên ngành Marketing
 • Phân tích Marketing
 • Marketing nội dung
 • Hành vi tổ chức
 • Quản trị bán hàng
 • Marketing đa kênh
 • Quản trị chuỗi cung ứng
 • Quản trị thương hiệu
 • Marketing kỹ thuật số
 • Công cụ truyền thông trực tuyến
 • Thiết kế truyền thông đa phương tiện
 • Thực tập và khoá luận tốt nghiệp KT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Kinh doanh quốc tế bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.