Giới thiệu chung

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc, với tâm điểm là việc học và sử dụng tiếng Trung Quốc, là một lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, bao gồm nhiều khía cạnh như ngôn ngữ học, văn hóa, lịch sử và kinh doanh. 

Mã ngành

7220204

tổ hợp môn

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • Nhập môn Khoa học xã hội và nhân văn
 • Tiếng Trung tổng hợp 1
 • Nghe – Nói Tiếng Trung Quốc 1
 • Đọc – Viết Tiếng Trung Quốc 1
 • Ngữ Pháp Tiếng Trung Quốc
 • Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Dẫn luận Ngôn ngữ học
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Tiếng Trung tổng hợp 2
 • Nghe – Nói Tiếng Trung Quốc 2
 • Đọc – Viết Tiếng Trung Quốc 2
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Cơ sở văn hóa Việt Nam
 • Xã hội học đại cương
 • Tiếng Trung tổng hợp 3
 • Nghe – Nói Tiếng Trung Quốc 3
 • Đọc – Viết Tiếng Trung Quốc 3
 • Ngữ âm – Văn tự Tiếng Trung Quốc
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • Tiếng Trung tổng hợp 4
 • Nghe – Nói Tiếng Trung Quốc 4
 • Đọc – Viết Tiếng Trung Quốc 4
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Trung Quốc
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Tiếng Trung tổng hợp 5
 • Nghe – Nói Tiếng Trung Quốc 5
 • Đọc – Viết Tiếng Trung Quốc 5
 • Tiếng Anh tổng quát 2
 • Đất nước học Trung Quốc
 • Lược sử văn học Trung Quốc
 • Ngôn ngữ đối chiếu Trung – Việt
 • Hán ngữ cổ đại
 • Văn hóa Trung Quốc
 • Lý thuyết dịch
 • Địa lý và dân cư Trung Quốc
 • Dịch thực hành 1
 • Tiếng Trung Quốc thương mại 1
 • Nhập môn Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 • Nghiên cứu về chiến lược phát triển quốc gia của Trung Quốc
 • Dịch thực hành 2
 • Dịch nâng cao
 • Phiên dịch thương mại
 • Tiếng Trung Quốc Du lịch – Khách sạn
 • Khóa luận tốt nghiệp NNTQ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.