Giới thiệu chung

Hàn Quốc học là chuyên ngành thuộc ngành Đông phương học, ngành học này giúp sinh viên không chỉ đơn thuần học và sử dụng thành thạo nghe, nói, đọc, thuần thục tiếng Hàn Quốc mà sâu xa hơn nữa còn giúp sinh viên được có cơ hội tìm hiểu sâu về văn hóa, lịch sử cho đến tình hình kinh tế, chính trị của xứ sở kim chi này.

Mã ngành

7310608

tổ hợp môn

A01 (Toán , Lý, Tiếng Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

4 năm

 • Triết học Mác – Lênin
 • GDTC 1
 • Lịch sử văn minh thế giới
 • Nhập môn Đông phương học
 • Ngữ pháp Tiếng Hàn Quốc 1
 • Đọc – Viết Tiếng Hàn Quốc 1
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 1
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 1
 • Dẫn luận ngôn ngữ học
 • Ngữ pháp Tiếng Hàn Quốc 2
 • Đọc – Viết Tiếng Hàn Quốc 2
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 2
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử
 • Kỹ năng viết và trình bày
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • Tin học ứng dụng CNTT cơ bản 2
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Tiếng Việt và Ngôn ngữ Phương Đông
 • Đọc – Viết Tiếng Hàn Quốc 3
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 3
 • “Đường lối quốc phòng và an ninh của
 • Đảng Cộng sản Việt Nam”
 • Công tác quốc phòng và an ninh
 • Quân sự chung
 • Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Tiếng Anh tổng quát 1
 • Tiếng Trung tổng hợp 4
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 4
 • Đọc – Viết Tiếng Hàn Quốc 4
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Hàn Quốc
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Nhập môn trí tuệ nhân tạo
 • Xã hội học đại cương
 • Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 5
 • Địa lý và dân cư Hàn Quốc
 • Lịch sử Hàn Quốc

Tự chọn 1/2 môn

 • Văn hóa Đông Á
 • Tiến trình lịch sử Phương Đông
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 6
 • Văn hóa – Nhân học – Xã hội Hàn Quốc
 • Chiến lược phát triển quốc gia của Hàn Quốc
 • Nghiệp vụ thư ký văn phòng
 • Nghiệp vụ ngoại giao
 • Nghiệp vụ du lịch nhà hàng khách sạn

Tự chọn 1/2 môn

 • Các tổ chức quốc tế và khu vực
 • Lịch sử tư tưởng Phương Đông
 • Nghe – Nói Tiếng Hàn Quốc 7
 • Kinh tế Hàn Quốc
 • “Quan hệ quốc tế và Chính sách đối ngoại
 • của Hàn Quốc “
 • Nghiệp vụ ngoại thương

Tự chọn 2/5 môn

 • Văn hóa kinh doanh Hàn Quốc
 • Hệ thống chính trị Hàn Quốc
 • Phương pháp dạy tiếng Hàn Quốc
 • Nghiên cứu Hàn Quốc
 • Nhập môn ngôn ngữ Hán
 • Khóa luận tốt nghiệp NNTQ

Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp học thay thế 5 học phần thuộc kiến thức chuyên sâu sau:

 • “Dịch thuật các vấn đề văn hóa xã hội
 • Tiếng Hàn Quốc”
 • “Dịch thuật các vấn đề về kinh tế chính trị
 • Tiếng Hàn Quốc”
 • Ngôn ngữ và văn tự Hán trong mối quan hệ tiếp xúc với ngôn ngữ ở Đông Á
 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Vấn đề dân tộc tôn giáo và xung đột dân tộc tôn giáo ở Châu Á và trên thế giới

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của ngành Đông phương học chuyên ngành Hàn Quốc học bao gồm 120 tín chỉ, được phân bố đều qua các năm.